Změna č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Opavy jako příslušný správní orgán ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona vydalo na svém zasedání dne 7. 6. 2021, v souladu s ustanovením § 43 odst. 4
a za použití ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až § 174 správního řádu,

Změnu č. 1 Územního plánu Opavy
opatřením obecné povahy č. 1/2021.

Opatření obecné povahy č. 1/2021 je spolu s úplným zněním Územního plánu Opavy po vydání Změny č. 1 k nahlédnutí na oddělení územního plánování odboru výstavby a územního plánování Magistrátu města Opavy, pracoviště Krnovská 71C, kancelář č. 217 a je zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Změna č. 1 Územního plánu Opavy obsahuje:

 

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Opavy obsahuje:

 

Změna č. 1 Územního plánu Opavy nabyla účinnosti 22.7.2021.

 

 

Poučení

Proti Změně č. 1 Územního plánu Opavy vydané opatřením obecné povahy č. 1/2021 nelze v souladu
s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.