Platný územní plán Opavy

Územní plán Opavy byl v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  předložen Zastupitelstvu statutárního města Opavy k vydání dne 11.12.2017 na jeho 27. zasedání.

Zastupitelstvo statutárního města Opavy vydalo Územní plán Opavy formou opatření obecné povahy po ověření, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Územní plán nabyl účinnosti dne 2. 1. 2018.

Vydaný Územní plán Opavy je opatřen záznamem o účinnosti v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění změn provedených vyhláškou č. 458/2012 Sb.

Změna č. 1, vydaná dne 7. 6. 2021 usnesením č. 661/17/ZM/21 Zastupitelstva statutárního města Opavy, nabyla účinnost 22. 7. 2021.

Změna č. 2, vydaná dne 19. 12. 2022 usnesením č. 78/3/ZM/22 Zastupitelstva statutárního města Opavy, nabyla účinnost 19. 1. 2023.

Územní plán Opavy, úplné znění po Změně č. 1 a 2, obsahuje:

Odůvodnění Územního plánu Opavy, ve znění Změny č. 2, obsahuje:

 

Územní plán Opavy, původní znění vydané dne 11.12.2017, obsahuje:

Odůvodnění Územního plánu Opava obsahuje:

 

Na mapovém portálu města naleznete nový územní plán zpracovaný do podoby interaktivní mapové aplikace s názvem Územní plán Opavy