Změna č. 2

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Opavy a vyhodnocení jeho vlivů se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 52 odst. 1 stavebního zákona a je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ve lhůtě do 7 dnů od konání veřejného projednání mohou oprávněné osoby podat k úpravám návrhu územního plánu písemné námitky a připomínky. 

 

Změna č. 2 Územního plánu Opavy obsahuje:

Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Opavy obsahuje:

Vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území