Koncepce rozvoje kultury

Na konci roku 2011 byl Radou statutárního města Opavy schválen dokument „Koncepce rozvoje kultury ve Statutárním městě Opava“. V rámci diskuze v projektovém týmu o podobě a závěrech dokumentu, bylo opětovně navrženo vytvoření koncepčního materiálu rozvoje kultury v našem městě.

Jako pořizovatel dokumentu byl určen odbor rozvoje města a strategického plánování, který metodicky vedl a koordinoval celý proces tvorby dokumentu. Pod vedením náměstka primátora Mgr. Dalibora Halátka, byl jmenován projektový tým sestavený ze zástupců neziskového sektoru, Slezského zemského muzea, odboru Kanceláře primátora. Na svá jednání si projektový tým přizýval jednotlivé aktéry a pořadatele kultury a diskutoval s nimi nad problematikou kultury na území města Opavy.

Pro podklad jednání byl proveden reprezentativní sociologický průzkum „Kulturní život a hodnocení kulturních aktivit ve Statutárním městě Opava“ s jehož závěry se dále pracovalo. Každá z organizací zřízená městem musela vypracovat svou SWOT analýzu a předložit koncept svého rozvoje. Většina organizací ve městě byla oslovena jednoduchým dotazníkem, z jehož závěrů se vycházelo při koncipování dokumentu.

Následné téměř roční připomínkové řízení, ověřilo všechny závěry koncepčního materiálu jako reálné a uskutečnitelné. Dokument se svou šíří a analýzou pokusil pojmenovat základní problémy i výhody kulturního prostředí ve městě a navrhuje opatření, jež by vedly
ke zlepšení stavu.  

Ke stažení