PREVENCE KRIMINALITY 2020

V podmínkách programu PREVENCE KRIMINALITY 2020 došlo k řadě změn. Bližší informace najdete v článku Dotační systémy se mění, bude na ně více peněz.

Termín podání žádostí:

od 15. 9. 2019   do 15. 10. 2019

 

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 600.000,-.

 

Jednotlivé dotační tituly (kódy)

1. Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let (PK 1/20)

Podpora jednorázových volnočasových akcí pro děti a mládež konaných v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na celkový rozsah a účelnost využití finančních prostředků, které nelze zařadit do dotačních programů Kultura, Sport ani Životní prostředí a EVVO.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10 % 

 

2. Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií (PK 2/20)

Podpora soustavné činnosti všech věkových kategorií včetně dětí a mládeže. Za soustavnou činnost se považují složky strukturovaného programu, které vedou své členy k aktivnímu odpočinku a zdravějším či hodnotnějším způsobům trávení volného času. Patří sem různé kroužky, zábavné a poučné klubové aktivity, které nelze zařadit do dotačních programů Kultura, Sport ani Životní prostředí a EVVO.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

 

3. Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality (PK 3/20)

Podpora praktických opatření zaměřených na informování a vzdělávání občanů prostřednictvím tištěných materiálů a informačních kampaní ve prospěch snižování kriminality ve městě. 
Jedná se o podporu projektů směřujících k informování veřejnosti o nejčastějších typech a způsobech páchání trestné činnosti, zvyšování informovanosti občanů o různých formách násilí, zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících s mládeží, zprostředkování informací o rizikovém chování a o prevenci násilí, prevence internetové kriminality, vzdělávací programy pro nejohroženější skupiny obyvatel (předškolní a školní mládež, senioři, osoby se zdravotním a tělesným postižením).

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10 % 

 

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo atd.) jsou pracovníci odboru rozvoje města a strategického plánování:

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je pracovnice odboru školství: