SPORT 2020

V podmínkách programu SPORT 2020 došlo k řadě změn. Bližší informace najdete v článku Dotační systémy se mění, bude na ně více peněz.

Termín podání žádostí:

od 15. 9. 2019   do 15. 10. 2019

 

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 11.650.000,- Kč

 

Jednotlivé dotační tituly (kódy)

1. Celoroční sportovní činnost (S 1/20) 

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované Žadatelem. Podpora účasti na soutěžích. Pořádání sportovních akcí na území statutárního města Opavy, omezení se netýká sportovních akcí sportů, jejichž uspořádání z technických důvodů na území statutárního města není možné. Podpora komplexní agendy poskytované střešními spolky (ČOS, ČUS, SSSČR=ČSPS/OSH, ČASPV, AŠSK, OREL) na území města Opavy: ekonomika a personalistika, sběr a evidence dat, pasportizace a prezentace sportovního majetku, organizování sportovních akcí a náborů, odborná sportovní metodika a vzdělávání, propagace a zajištění zdravotní agendy pro sport, zúřadování dotační agendy státu, samospráv i svazů, legislativní podpora a správa spolkové činnosti, informační a prezentační služby sportovních aktivit spolků, organizování okresních sportovních svazů a aktivit, organizování sportovce roku, spolupráce s krajskými a národními svazy.

Minimální výše poskytnuté dotace: 8.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 500.000,00 Kč

Výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % skutečných celkových celoročních nákladů organizace.

2. Sportovní akce (S 2/20) 

Podpora pořádání sportovních akcí na území statutárního města Opavy (dále jen ..SMO") omezení se netýká sportovních akcí sportů, jejichž uspořádání z technických důvodů na území Statutárního města není možné. U tohoto dotačního titulu může žadatel podat maximálně dvě žádosti.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 60.000,00 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50%.

Účelem titulu je podpořit akce, které:

-       zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku sportovního programu ve městě,

-       umožňují aktivní zapojení široké veřejnosti,

-       podporují oživení veřejného prostoru města,

-       udržují kontinuitu tradičních akcí.

 

3. Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů (S 3/20) - Přímá podpora (PP)

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované Žadateli zařazenými SMO v roce 2017 do tzv. přímé podpory (dále jen PP), jmenovitě:

- Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s., Wolkerova 1469/1a, 747 05 Opava, IČ 265 41 645

- Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s., Rolnická 159/120, 747 05 Opava, IČ 689 41 749

- Kánoe klub Opava, z.s., Jaselská 1688/24, 747 05 Opava, IČ 005 36 105

- Orientační Běh Opava, z.s., Vojanova 2978/31A, 746 01 Opava, IČ 265 34 991

- S.K. P.E.M.A. OPAVA, z.s., Holasická 892/17,  747 05 Opava, IČ 706 30 119

- Tělovýchovná jednota Slezan Opava z.s., Boženy Němcové 1/20, 746 01 Opava, IČ 428 69 196

- Tělocvičná jednota Sokol Opava, Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava, IČ 136 43 185

- Happy Sport Opava,. z.s., Na Bahně 1190/15, 747 05 Opava, IČ 658 88 774

- SK JC Sport Opava, z.s., Karlovecká 2918/1b, 747 07 Opava, IČ 269 98 637

- HEAD BIKE Opava, z.s., Vančurova 2985/20, 746 01 Opava, IČ 681 77 470

- LUIGINO.cz, z.s., Palackého 3, 746 01 Opava, IČ 037 45 309

 

Minimální výše poskytnuté dotace: 8.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 800.000,- Kč

Základní výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny, dofinancování bude řešeno dle zásad S 3/20 s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % skutečných celkových celoročních nákladů organizace.

 

Kontaktní osoby

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo atd.) jsou pracovníci odboru rozvoje města a strategického plánování:

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je pracovník odboru školství: