Odpady

Odpady jsou jedním z významných produktů lidské činnosti. Odpad, jenž je produkován obyvateli na území města, se nazývá komunálním odpadem. Nevýrobní podniky a podnikatelé (fyzické a právnické osoby) produkují odpad nazývající se odpadem podobným komunálnímu. Z výroby a zemědělství pochází odpad průmyslový, respektive zemědělský.

Produkce komunálního odpadu, včetně vytříděných složek, se pohybuje okolo 400 kg/obyvatele. Významné množství komunálního odpadu v Opavě je vytříděno a znovu využito. V roce 2016 se jednalo o 21,3 % celkové produkce komunálního odpadu. K třídění slouží občanům téměř 950 kontejnerů na separovaný odpad, možnost pytlového sběru a tři sběrné dvory. Cílem města je nadále zvyšovat míru třídění a snižovat tak zátěž životního prostředí odpady. 

Hlavní zákonnou normou pro oblast odpadového hospodářství je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění. Řízení systému nakládání s odpadem ve městě probíhá na základě Plánu odpadového hospodářství statutárního města Opavy 2017–2027. Občané se při nakládání s odpadem řídí výše uvedeným zákonem a Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010.

Produkce komunálního odpadu a jeho složky

Množství dále nevyužitelného komunálního odpadu mohou ovlivňovat sami občané tím, že vzniklý odpad třídí. Mnohem účinnější je však předcházení vzniku odpadu výběrem zboží a produktů již při jejich pořizování.  

Množství vytříděného odpadu ovlivňuje především množství a dostupnost nádob na jeho sběr a osvěta obyvatel. Čím větší množství odpadu občané sami vytřídí, tím menší náklady musí město vynaložit na celý systém odstraňování komunálního odpadu. Významné riziko pro životní prostředí představuje nebezpečný odpad, jako jsou rozpouštědla, čistidla, kyseliny a louhy, baterie, barvy, zářivky a výbojky a vysloužilá chladící zařízení obsahující freony.  

Údaje o produkci komunálního odpadu v Opavě v letech 2015 a 2016 jsou v tabulce:

Druh odpadu Celková produkce v tunách kg/obyvatele v roce 2016
2015 2016
Papír a lepenka* 1719,3 1443,2 25,17
Sklo 675,8 684,3 11,9
Nebezpečný odpad 15,9 20,9 0,37
Plasty 708,6 804,1 14,0
Kovy* 3664,9 1501,9 26,2
Biologicky rozložitelný odpad 774,9 851,8 14,8
Směsný komunální odpad 13409,8 13403,4 233,8
Objemný odpad 2535,8 2532,2 44,2
CELKEM 23505,0 21567,4 376,2

(podle Evidence hlášení o odpadech 2015-2016)

včetně odpadů od občanů statutárního města Opavy odevzdaných sběrnám *

V roce 2016 bylo 21,3 % produkce odpadu materiálově využito a 78,7 % bylo skládkováno. Podíl využívaných odpadů je poměrně vysoký, což je pro ochranu životního prostředí příznivá skutečnost. 

Nástroje odpadového hospodářství 

Nakládání s odpady se v České republice řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Platné znění zákona je uvedeno na stránkách Ministerstva životního prostředí

Nakládání s komunálními odpady v Opavě se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území statutárního města Opavy. 

Indikátory odpadů

Indikátory 2016 Hodnota
Celková produkce komunálního odpadu 376,15 kg/obyv./rok
Z toho nebezpečného odpadu 0,37 kg/obyv./rok
Z toho vytříděného papíru 25,17 kg/obyv./rok
Z toho vytříděného skla 11,9 kg/obyv./rok
z toho vytříděných plastů 14,0 kg/obyv./rok
Z toho vytříděných nápojových kartónů 0,87 kg/obyv./rok
Z toho vytříděného bioodpadu 14,8 kg/obyv./rok
Z toho vytříděných kovů 26,2 kg/obyv./rok
Podíl skládkovaného komunálního odpadu 78,7 %
Podíl energetického využití (spalovaného) komunálního odpadu 0 %
Podíl materiálového využití komunálního odpadu 21,3 %
Skládky odpadů na území města a jejich projektovaná kapacita 0 m3

Další články v kategorii Odpady