Skřipov

Zastupitelstvo obce Skřipov příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 31.08.2016, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Skřipov, který byl upraven změnou č. 1 vydanou dne 18.10.2021 s nabytím účinnosti dne 03.11.2021.

 

Územní plán Skřipov, ve znění změny č. 1, obsahuje:

Odůvodnění Územního plánu Skřipov, ve znění změny č. 1, obsahuje: 

 

Účinnost

Územní plán Skřipov nabývá účinnosti 16. 9. 2016 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

 

Poučení

Územní plán Skřipov včetně změn a úplného znění, opatřeny záznamem o účinnosti se ukládají v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

  • na Obci Skřipov,
  • na Úřadu města Hradec nad Moravicí - příslušný stavební úřad, 
  • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
  • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu
    a kultury.

 

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

Proti Územnímu plánu Skřipov a jeho změn vydaných formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Skřipov, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.

 

Územní plán Skřipov (Nabytí účinnosti dne 16.09.2016)

Územní plán

Odůvodnění

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Změna č. 1 (Nabytí účinnosti dne 03.11.2021)

Ke stažení