Skřipov

Zastupitelstvo obce Skřipov příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 31.08.2016, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Skřipov.

 

Územní plán Skřipov obsahuje:

 • I.A Textová část
 • I.B Grafická část
  • I./B.1. Základní členění území
  • I./B.2. Hlavní výkres - urbanistická koncepce
  • I./B.3. Doprava
  • I./B.4. Vodní hospodářství
  • I./B.5. Energetika a spoje
  • I./B.6. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace

 

Odůvodnění Územního plánu Skřipov obsahuje: 

 • II.A Textová část
 • II.B Grafická část
  • II./B1.Koordinační výkres
  • II./B2. Širší vztahy
  • II./B3. Předpokládané zábory půdního fondu

 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Účinnost

Územní plán Skřipov nabývá účinnosti 16. 9. 2016 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

 

Poučení

Územní plán Skřipov, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

 • na Obci Skřipov,
 • na Úřadu města Hradec nad Moravicí - příslušný stavební úřad, 
 • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu
  a kultury.

 

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

Proti Územnímu plánu Skřipov vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Skřipov, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.