SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2020

AKTUALIZACE 3. září 2019:

Upozorňujeme žadatele, že došlo k aktualizaci příloh rozpočtu (2A a 2B) programu Sociální a související služby 2020. Jedná se zejména o doplnění struktury rozpočtu – nově bude žadatel uvádět také neuznatelné náklady, tedy celkovou nákladovost projektu (sociální služby/související aktivity). S novou přílohou budou žadatelé seznámeni na Semináři, který se uskuteční dne 4. září od 16:00 hod.

 

V podmínkách programu SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2020 došlo k řadě změn. Bližší informace najdete v článku Dotační systémy se mění, bude na ně více peněz.

Termín podání žádostí:

od 15. 9. 2019 do 15. 10. 2019

 

Jednotlivé dotační tituly (kódy):

Neivestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Opava (dále jen ,,SMO") lze poskytnout k financování nezbytných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a dalších aktivit v sociální sféře (dále jen ,,sociální a souvisejícíc služby"), jak jsou definovány níže v tomto programu. Dotace je určena k financování sociálních a souvisejících služeb, které jsou poskytovány na území SMO (vč. území městských částí: Komárov, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky) a jsou v souladu se schváleným Komunitním plánem rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2017 - 2021.

A. SOCIÁLNÍ SLUŽBY (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

A1: Služby sociální péče

A2: Služby sociální prevence

A3: Služby odborného sociálního poradenství

B. SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY A AKTIVITY

B1: Hospicová léče

B2: Dobrovolnictví na území města Opavy

B3: Chráněné dílny, chráněné zaměstnání (integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob do pracovního procesu)

B4: Ostatní související služby a aktivity

Poskytování podpory dle tohoto programu je zaměřeno na naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na 2017–2021. 

Pro rok 2020 byly stanoveny následující prioritní oblasti podpory: 

  1. Služby sociální péče + hospicová péče (A1 + B1)
  2. Služby sociální prevence + chráněné dílny, chráněné záměstnání (A2 + B3)
  3. Odborné sociální poradenství (A3)
  4. Dobrovolnictví na území města Opavy (B2)
  5. Ostatní související služby a aktivity (B4)

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo atd.) jsou pracovníci odboru rozvoje města a strategického plánování:

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je pracovnice odboru sociálních věcí:

  • Mgr. Monika Čermínová, monika.cerminova@opava-city.cz, 553 756 617