Velké Hoštice

Zastupitelstvo obce Velké Hoštice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 13.08.2015, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Velké Hoštice.

 

Územní plán Velké Hoštice obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • Výkres základního členění
  • Hlavní výkres
  • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 

Odůvodnění ÚZemního plánu Velké Hoštice obsahuje:

 • Textovou část
  • část projektanta
  • část pořizovatele
 • Grafickou část
  • Koordinační výkres
  • Výkres širších vztahů
  • Výkres vyhodnocení prodpokládaných záborů půdního fondu
  • Schema vodního hospodářství
  • Schema energetiky a spojů

 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

 • Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

 

Účinnost

Územní plán Velké Hoštice nabývá účinnosti 31.08.2015 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Velké Hoštice, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

 • na Obci Velké Hoštice,
 • na Magistrátu města Opavy - odbor výstavby - příslušný stavební úřad,
 • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu
  a kultury.

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Velké Hoštice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Velké Hoštice, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.