Jezdkovice

Zastupitelstvo obce Jezdkovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 05.08.2021, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Jezdkovice s nabytím účinnosti dne 26.08.2021.

 

Územní plán Jezdkovice obsahuje:

 Odůvodnění Územního plánu Jezdkovice obsahuje:

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje:

 

Účinnost

Územní plán Jezdkovice nabývá účinnosti 26.08.2021 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Jezdkovice včetně změn a úplného znění, opatřeny záznamem o účinnosti se ukládají v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

  • na Obci Jezdkovice,
  • na Magistrátu města Opavy (odbor výstavby) - příslušný stavební úřad,
  • na Magistrátu města Opavy -  oddělení územního plánování,
  • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu
    a kultury.

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Jezdkovice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Jezdkovice, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.