Jezdkovice

Zastupitelstvo obce Jezdkovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 16.10.2008, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Jezdkovice.

 

Územní plán Jezdkovice obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • A01 Základní členění území
  • A02 Hlavní výkres - urbanistická koncepce, doprava
  • A02a Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství
  • A02b Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, spoje
  • A03 Komplexní urbanistický návrh, doprava - legenda
  • A04 Veřejně prospěšné stavby a asanace
  • A04a Veřejně prospěšné stavby a asanace (zastavěné území)

 Odůvodnění Územního plánu Jezdkovice obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • B01 Koordinační výkres
  • B02 Širší vztahy
  • B03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Účinnost

Územní plán Jezdkovice nabývá účinnosti 22.10.2008 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Jezdkovice opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

 • na Obci Jezdkovice,
 • na Magistrátu města Opavy (odbor výstavby) - příslušný stavební úřad,
 • na Magistrátu města Opavy -  oddělení územního plánování,
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu
  a kultury.

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Jezdkovice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Jezdkovice, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.

 

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2008 - 2012.