Úřad on-line - Občanské průkazy, cestovní doklady a trvalý pobyt

Upraveno: 16.04.2021
Z této stránky lze on-line REZERVOVAT termín k odbavení ve službách občanské průkazy a cestovní doklady, ZRUŠIT svůj rezervovaný termín, zjistit aktuální stav v odbavování služeb občanské průkazy a cestovní doklady, ověřit, zda je váš občanský průkaz či cestovní pas již připraven k vyzvednutí.

Z této stránky lze on-line:

 

Důležité informace a upozornění - občanské průkazy, cestovní doklady a trvalý pobyt

Pomocí ON-LINE REZERVACE si můžete v dané službě podle svých časových možností zvolit úřední den a hodinu, kdy se na úřad dostavíte. Rezervaci termínu lze provádět až na 90 dní dopředu. K úspěšnému použití aplikace potřebujete funkční e-mailovou adresu, na kterou Vám bude doručen odkaz pro potvrzení rezervace a následně PIN kód. Ten pak při návštěvě úřadu v rezervovaném termínu zadáte na dotykové obrazovce vyvolávacího zařízení. Bude Vám vydáno specifické pořadové číslo, které bude v průběhu objednaného času přednostně vyvoláno ihned jakmile se uvolní příslušné pracoviště, tj. zpravidla do 15 minut od zadání PIN kódu. Dostavíte-li se však příliš brzy, můžete být vyzváni k odbavení v běžném pořadí klientů, neboť přednostní odbavení je akceptováno teprve až v objednaném čase.

Je nezbytné se dostavit nejpozději před uplynutím rezervované doby odbavení. Při zmeškání rezervovaného času již systém přidělený PIN kód neakceptuje. Odbavení v takovém případě bude možné pouze podle aktuálního pořadí klientů v příslušné službě na základě odebrání běžného pořadového čísla.

Svoji rezervaci můžete s pomocí přiděleného PIN kódu kdykoli přede dnem, ve kterém máte rezervovaný termín, zrušit. Na zrušenou rezervaci však již nelze požadovat odbavení.

Z provozních důvodů není možné zaměňovat jednotlivé služby. Budete-li požadovat odbavení v jiné službě, než kterou jste si rezervovali, nebude Vám vyhověno a budete vyzváni k odebrání běžného pořadového čísla v požadované službě. Pak bude třeba vyčkat na jeho vyvolání dle aktuálně přiděleného pořadí.

Jeden termín rezervace v konkrétní službě je určen výhradně pro jedinou osobu. Chcete-li, aby bylo odbaveno najednou více osob (a to včetně Vašich dětí), rezervujte si v příslušném dni příslušný počet termínů v příslušných službách. Totéž platí pro požadavek odbavení jediné osoby ve více službách. Tedy např. pro podání žádosti o občanský průkaz i cestovní doklad jedním žadatelem je nezbytné provést rezervaci na obě služby v příslušném (nejlépe totožném) termínu. Jen tak Vám můžeme zajistit, aby byla odbavena bez dalšího čekání  bezprostředně za sebou  např. celá rodina, anebo jen v případě rezervace obou služeb může jeden žadatel podat současně jak žádost o občanský průkaz, tak i žádost o cestovní doklad. Důležitým předpokladem však je, že se dostavíte již v průběhu prvního rezervovaného termínu a obsluze přepážky předložíte odebraná pořadová čísla všech Vašich rezervací. S ohledem na ostatní klienty bohužel jinak postupovat nelze. Obdobný je i postup při výdeji vyhotovených dokladů.

Osoba, která nebude uvedena na příslušném rezervačním formuláři příslušné služby, nebude odbavena přednostně, ale jen v běžném pořadí jako každý jiný klient bez rezervace.

Počet rezervací je z provozních důvodů omezen. I proto není bohužel možné vyhovět všem zájemcům o rezervaci.

Poznámka:  Pokud i přes tato upozornění uvedete při rezervaci jednoho termínu v kolonce  jméno a příjmení  více osob, bude na základě on-line rezervace odbavena pouze první z nich a na případně další vepsané osoby nebude ohledně rezervace termínu brán zřetel.

Všechna tato opatření jsou nezbytná v zájmu zachování plynulosti odbavování všech klientů, neboť nelze příliš znevýhodnit neobjednané klienty. Děkujeme za Vaše pochopení.

Vstup do ON-LINE REZERVACE občanské průkazy, cestovní doklady a trvalý pobyt

Související informace