Vyhodnocení Dotačních programů 2016

Upraveno: 24.06.2020
Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 14. zasedání dne 25. dubna 2016 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2016.

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 14. zasedání dne 25. 04. 2016 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2016.

Vyhodnocení jednotlivých dotačních programů za rok 2016 včetně přidělení dotací je uvedeno v samostatném souboru ke stažení (viz blok Soubory ke stažení).

Smlouvy s příjemci dotací

Příjemci finanční dotace budou vyzváni příslušným odborem Magistrátu města Opavy k podpisu smlouvy (v průběhu měsíce května 2016).

Povinnosti příjemců dotací při prezentaci finanční spoluúčasti

Finanční spoluúčast Statutárního města Opavy (poskytovatele dotace) musí být prezentována vhodným způsobem během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, v interních nebo výročních zprávách o realizaci projektu apod.

Příjemce je povinen postupovat dle Podmínek užití loga a vypůjčení banneru ( viz blok Soubory ke stažení).

Upozorňujeme příjemce, že v případě akcí je nutno banner použít již od doby schválení a zveřejnění přidělených dotací  (tzn. od 28. 04. 2016)  bez ohledu na termín uzavření smlouvy.

U akcí, které byly podpořeny dotací a proběhly před tímto termínem, je nutno informaci o poskytnuté dotaci dostatečným způsobem zveřejnit vč. loga.

Upozorňujeme, že k závěrečnému vyúčtování projektu je nutno doložit způsob prezentace Statutárního města Opavy (fotodokumentace apod.).

Povinnosti příjemců dotací před pořádaním akcí

Příjemce je povinen písemně na e-mailovou adresu určenou Programem (granty-sport@opava-city.cz; granty-kultura@opava-city.cz; granty-prevence@opava-city.cz; granty-evvo@opava-city.cz) oznámit poskytovateli alespoň 14 dnů předem termín a místo konání každé akce pořádané v rámci realizace projektu (v případě, že termín akce nebyl přesně stanoven v rámci žádosti) a umožnit nejvýše 3 zástupcům poskytovatele bezplatnou a ničím nepodmíněnou účast na dané akci.

Odpovědi na dotazy příjemců dotací

V případě dotazů se můžete obracet na kontaktní osoby uvedené ve vyhlášení jednotlivých dotačních programů.

 

Stručný přehled vyhodnocení jednotlivých programů

Program SPORT 2016 

S 1/16  Celoroční činnost 

podáno 83 žádostí za jednotlivé organizace a 2 žádosti za střešní organizace, z toho 2 žádosti byly vyřazeny z výpočtu s ohledem na nedodržení podmínek dotačního programu (sídlo na území města) 

na základě dodaných a zkontrolovaných údajů bylo prostřednictvím matematického výpočtu rozděleno 3.650.000,- Kč 

podpořeno 81 organizací a 2 střešní organizace 

S 2/16  Sportovní akce 

podáno 68 žádostí (od 41 subjektů), z toho 1 žádost nesplňovala podmínku dotačního programu (činnost 24 měsíců) 

požadavek: 1.860.900,- Kč (resp. 1.820.900,- Kč – po vyřazení 1 žádosti)

rozděleno: 700.000,- Kč  

podpořeno 28 akcí (od 28 subjektů) 

Program KULTURA 2016 

K 1/16 Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže     

podány 4 žádosti, z toho 3 vyřazeny z důvodu nedodržení podmínek programu

požadavek: 120.000,- Kč (resp. 30.000,- Kč – po vyřazení 3 žádostí)

rozděleno: 30.000,- Kč 

podpořena 1 žádost 

K 2/16 Podpora kulturních akcí ve městě 

podáno 39 žádostí (od 32 subjektů)

požadavek: 1.701.200,- Kč (resp. 1.641.200,-Kč – po vyřazení 1 žádosti)

rozděleno: 1.181.900,- Kč 

podpořeno 30 akcí (od 25 subjektů, z toho 3 akce byly kráceny na 50% požadované dotace) 

K 3/16 Ediční činnost 

podáno 10 žádostí (od 10 subjektů)

požadavek: 355.000,- Kč

rozděleno: 195.000,- Kč 

podpořeno 6 žádostí (od 6 subjektů, z toho 1 žádost byla krácena na 50% požadované dotace) 

K 4/16  Reprezentace města 

podáno 12 žádostí (od 12 subjektů)

požadavek: 492.900,- Kč

rozděleno: 387.900,- Kč 

podpořeno 10 žádostí (od 10 subjektů, z toho 1 žádost byla krácena na 50% požadované dotace) 

Celkem požadavek Kultura: 2.669.100,- Kč

K rozdělení: 1.800.000,- Kč

Zůstatek: 5.200,- Kč  

Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2016 

ZP1/16  Podpora akcí a aktivit EVVO 

Podáno 14 žádostí (14 subjektů), z toho 2 byly vyřazeny z důvodu nedodržení podmínek programu

požadavek: 427.700,- Kč

rozděleno: 277.100,- Kč 

podpořeno 8 žádostí (od 8 subjektů) 

ZP2/16  Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí 

Podáno 5 žádostí (5 subjektů)

požadavek: 398.500,- Kč

rozděleno: 123.500,- Kč 

podpořeny 2 žádosti (od 2 subjektů) 

ZP3/16  Podpora opatření ve prospěch životního prostředí 

Podáno 5 žádostí (5 subjektů), z toho 1 byla vyřazena z důvodu nedodržení podmínek programu

Požadavek: 149.300,- Kč

rozděleno: 99.400,- Kč 

podpořeny 3 žádosti (od 3 subjektů) 

Celkem požadavek ŽP a EVV: 975.500,- Kč

K rozdělení: 500.000,- Kč  

Program PREVENCE KRIMINALITY 2016 

PK 1/16  Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let 

Podáno 9 žádostí (7 subjektů)

požadováno: 160.200,- Kč

rozděleno: 73.100,- Kč 

podpořeny 4 žádosti (od 4 subjektů) 

PK 2/16  Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií 

Podáno 14 žádostí (od 14 subjektů), z toho 2 byly vyřazeny z důvodu nedodržení podmínek programu

požadavek: 422.000,- Kč

rozděleno: 200.000,- Kč 

podpořeno 6 žádostí (od 6 subjektů) 

PK 3/16 Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality 

Podáno 7 žádostí (7 subjektů)

požadavek:  119.900,- Kč

rozděleno:  26.900,- Kč 

podpořeny 2 žádosti (od 2 subjektů)  

Celkem požadavek PREVENCE: 702.100,- Kč

K rozdělení: 300.000,- Kč