Vyhodnocení Dotačních programů 2018

Upraveno: 24.06.2020

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 30. zasedání dne 12. 3. 2018 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2018.

Vyhodnocení jednotlivých dotačních programů za rok 2018 včetně přidělení dotací je uvedeno v samostatném souboru ke stažení (viz blok Soubory ke stažení). 

Smlouvy s příjemci dotací

Příjemci finanční dotace budou vyzváni příslušným odborem Magistrátu města Opavy k podpisu smlouvy v druhé polovině měsíce dubna (p. Dagmar Šteyerová, odbor finanční a rozpočtový, tel. 553 756 304, e-mail: dagmar.steyerova@opava-city.cz).

Povinnosti příjemců dotací při prezentaci finanční spoluúčasti

Finanční spoluúčast Statutárního města Opavy (poskytovatele dotace) musí být prezentována vhodným způsobem během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, v interních nebo výročních zprávách o realizaci projektu apod.

Příjemce je povinen postupovat dle Podmínek užití loga a vypůjčení banneru/roll upu ( viz blok Soubory ke stažení).

Upozorňujeme příjemce, že v případě akcí je nutno banner či roll up vždy použít, a to bez ohledu na termín uzavření smlouvy.

Upozorňujeme, že k závěrečnému vyúčtování projektu je nutno doložit způsob prezentace Statutárního města Opavy (fotodokumentace apod.).

Povinnosti příjemců dotací před pořádáním akcí

Příjemce je povinen písemně na e-mailovou adresu určenou Programem (granty-kultura@opava-city.czgranty-prevence@opava-city.czgranty-evvo@opava-city.czgranty-sport@opava-city.czoznámit poskytovateli alespoň 14 dnů předem termín a místo konání každé akce pořádané v rámci realizace projektu (v případě, že termín akce nebyl přesně stanoven v rámci žádosti) a umožnit nejvýše 3 zástupcům poskytovatele bezplatnou a ničím nepodmíněnou účast na dané akci. 

Odpovědi na dotazy příjemců dotací

V případě dotazů se můžete obracet na kontaktní osoby uvedené ve vyhlášení jednotlivých dotačních programů.

 

Stručný přehled vyhodnocení jednotlivých programů

Program SPORT 2018

Dotační titul S 1/18 Celoroční sportovní činnost

Počet žádostí: 73

K rozdělení: 4.000.000,- Kč

Rozděleno celkem (z důvodu zaokrouhlení): 4.004.200,- Kč

Dotační titul S 2/18 Sportovní akce

Počet žádostí: 51

Požadavek: 1.436.700,- Kč

K rozdělení: 800.000,- Kč

Podpořeno: 43 žádostí (většina žádostí byla krácena)

Dotační titul S 3/18 Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů

Počet vybraných subjektů: 9

K rozdělení: 3.800.000,- Kč

V základní části dotace rozděleno: 1.311.000,- Kč

V nadstavbové části dotace rozděleno: 2.484.000,- Kč

Rozděleno celkem (z důvodu zaokrouhlení): 3.795.000,- Kč

 

K rozdělení z Programu SPORT 2018: 8.600.000,- Kč

Rozděleno z Programu SPORT 2018 (z důvodu zaokrouhlení): 8.599.200,- Kč

Zůstatek: 800,- Kč

 

Program KULTURA 2018

K 1/18 Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže   

podány 4 žádosti

požadavek: 112.500,- Kč

rozděleno: 60.000,- Kč

podpořeny 2 žádosti

K 2/18 Podpora kulturních akcí ve městě

podáno 52 žádostí

požadavek: 2.377.000,- Kč

rozděleno: 1.406.000,- Kč

podpořeno 35 akcí (z toho 11 akcí bylo kráceno)

K 3/18  Reprezentace města

podáno 7 žádostí

požadavek: 269.000,- Kč

rozděleno: 90.000,- Kč

podpořeno 2 žádostí (z toho 1 žádost byla krácena)

 

Celkem požadavek Kultura: 2.758.500,- Kč

Rozděleno: 1.556.000,- Kč

K rozdělení: 1.800.000,- Kč

Zůstatek: 244.000,- Kč

 

Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018

ZP1/18  Podpora akcí a aktivit EVVO

Podáno: 6 žádostí (z toho jedna vyřazena, z důvodu nedodání materiálu v tištěné podobě v řádném termínu)

požadavek: 133.600,- Kč

rozděleno: 133.600,- Kč

podpořeno 5 žádostí

ZP2/18  Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí

Podány 3 žádosti

požadavek: 207.800,- Kč

rozděleno: 107.800,- Kč

podpořeny 2 žádosti

nepodpořena 1 žádost

ZP3/18  Podpora opatření ve prospěch životního prostředí

Podány 3 žádosti

Požadavek: 83.300,- Kč

rozděleno: 83.300,- Kč

podpořeny 3 žádosti

 

Celkem požadavek ŽP a EVV: 424.700,- Kč

Rozděleno: 324.700,- Kč

K rozdělení: 500.000,- Kč

Zůstatek: 175.300,- Kč

 

Program PREVENCE KRIMINALITY 2018

PK 1/18  Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let

Podáno 14 žádostí

požadováno: 261.000,- Kč

rozděleno: 110.000,- Kč

podpořeno 7 žádostí (z toho 2 kráceny)

PK 2/18  Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií

Podáno 15 žádostí

požadavek: 542.000,- Kč

rozděleno: 350.000,- Kč

podpořeno 9 žádostí (z toho 1 krácena – zůstatek finančních prostředků pro program)

PK 3/17 Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality

Podány 2 žádosti

požadavek:  40.000,- Kč

rozděleno:  40.000,- Kč

podpořeny 2 žádosti

 

Celkem požadavek PREVENCE: 843.000,- Kč

Rozděleno: 500.000,- Kč

K rozdělení: 500.000,- Kč

Zůstatek: 0,- Kč