Vyúčtování dotačních programů 2016

Upraveno: 24.06.2020
Příjemce je povinen předat poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace v době uvedené ve Smlouvě. Vyúčtováním dotace se rozumí komplexní zpráva příjemce o skutečném použití poskytnuté dotace. Formuláře pro vyúčtování naleznete u jednotlivých dotačních programů.
 • 1. Příjemce je povinen předat poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace v době uvedené ve Smlouvě.
 • 2. Vyúčtováním dotace se rozumí komplexní zpráva příjemce o skutečném použití poskytnuté dotace, která obsahuje přesné určení, na co a kdy byla dotace použita, a jejíž přílohou jsou dokumenty prokazující tvrzení uvedená v této zprávě.
 • 3. Příjemce je povinen v rámci vyúčtování dotace předat poskytovateli v souladu s Programem následující řádně vyplněné formalizované dokumenty uvedené v přílohách Programu:
  • a) Zprávu o realizaci projektu obsahující čestné prohlášení příjemce o pravdivosti, správnosti a úplnosti vyúčtování dotace,
  • b) Nákladový rozpočet projektu vyplněný dle skutečné realizace projektu, s označením položek, které se od schváleného nákladového rozpočtu projektu liší, a se zdůvodněním této odchylky, a dále také:
  • c) seznam všech účetních dokladů o uznatelných nákladech projektu, obsahující o každém účetním dokladu alespoň tyto údaje:
   • číslo účetního dokladu,
   • popis uznatelného nákladu projektu vztahujícího se k danému účetnímu dokladu,
   • částka, na kterou je účetní doklad vystaven,
   • částka, která byla u účetního dokladu pokryta z dotace;
   • v případě většího počtu účetních dokladů lze seznam nahradit adekvátním výstupem z účetního systému příjemce, ze kterého budou zřetelné požadované údaje,
  • d) kopie všech těch účetních dokladů o uznatelných nákladech projektu, které byly alespoň zčásti pokryty z dotace, včetně dokladů o jejich úhradě; v případě nesrovnalostí je příjemce povinen předložit poskytovateli na jeho výzvu kopie všech účetních dokladů o uznatelných nákladech projektu,
  • e) doklady o prezentaci poskytovatele (zejména fotodokumentace, ať už v tištěné podobě nebo na datových nosičích),
  • f) a v případě dotace v programu K3/16 Ediční činnost 4 ks vydaných publikací.
 • 4. Na výzvu poskytovatele je příjemce povinen v určené lhůtě poskytnout poskytovateli další vysvětlení a dokumenty, které si poskytovatel v souvislosti s ověřením řádného použití dotace vyžádá.

Formuláře pro vyúčtování

Formuláře pro vyúčtování naleznete u jednotlivých dotačních programů: