Vyhodnocení Dotačních programů 2019

Upraveno: 06.02.2020
Zastupitelé na svém 4. zasedání 18. března schválili výši přidělených finančních prostředků žadatelům v dotačních programech Životní prostředí a EVVO, Prevence kriminality, Sport a Kultura pro rok 2019.

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 4. zasedání dne 18. 3. 2019 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2019.

Vyhodnocení jednotlivých dotačních programů za rok 2019 včetně přidělení dotací je uvedeno v samostatném souboru ke stažení (viz blok Soubory ke stažení). 

Smlouvy s příjemci dotací

Příjemci finanční dotace budou vyzváni příslušným odborem Magistrátu města Opavy k podpisu smlouvy v druhé polovině měsíce dubna (p. Dagmar Šteyerová, odbor finanční a rozpočtový, tel. 553 756 304, e-mail: dagmar.steyerova@opava-city.cz).

Povinnosti příjemců dotací při prezentaci finanční spoluúčasti

Finanční spoluúčast Statutárního města Opavy (poskytovatele dotace) musí být prezentována vhodným způsobem během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, v interních nebo výročních zprávách o realizaci projektu apod.

Příjemce je povinen postupovat dle Podmínek užití loga a vypůjčení banneru/roll upu ( viz blok Soubory ke stažení).

Upozorňujeme příjemce, že v případě akcí je nutno banner či roll up vždy použít, a to bez ohledu na termín uzavření smlouvy.

Upozorňujeme, že k závěrečnému vyúčtování projektu je nutno doložit způsob prezentace Statutárního města Opavy (fotodokumentace apod.).

Povinnosti příjemců dotací před pořádáním akcí

Příjemce je povinen písemně na e-mailovou adresu určenou Programem (granty-kultura@opava-city.czgranty-prevence@opava-city.czgranty-evvo@opava-city.czgranty-sport@opava-city.czoznámit poskytovateli alespoň 14 dnů předem termín a místo konání každé akce pořádané v rámci realizace projektu (v případě, že termín akce nebyl přesně stanoven v rámci žádosti) a umožnit nejvýše 3 zástupcům poskytovatele bezplatnou a ničím nepodmíněnou účast na dané akci. 

Odpovědi na dotazy příjemců dotací

V případě dotazů se můžete obracet na kontaktní osoby uvedené ve vyhlášení jednotlivých dotačních programů.

 

Stručný přehled vyhodnocení jednotlivých programů

Program SPORT 2019

Dotační titul S 1/19 Celoroční sportovní činnost

Počet žádostí: 83

K rozdělení: 4.500.000,- Kč

Po zaokrouhlení rozděleno celkem: 4.500.200,- Kč

Dotační titul S 2/19 Sportovní akce

Počet žádostí: 38

Požadavek: 1.150.000,- Kč

K rozdělení: 1 000.000,- Kč

Podpořeno: 36 žádostí

Nepodpořené žádostí v plné výši: 11

Nepodpořené žádostí: 2

Rozděleno celkem: 1. 000.000,- Kč

Dotační titul S 3/19 Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů +  nástavbová část

Počet vybraných subjektů: 9

K rozdělení: 3.800.000,- Kč

Po zaokrouhlení rozděleno celkem: 3.799.000,- Kč 

Program KULTURA 2019

K 1/19 Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže   

podána 1 žádost

požadavek: 30.000,- Kč

rozděleno: 30.000,- Kč

podpořena 1 žádost

K 2/19 Podpora kulturních akcí ve městě

podáno 32 žádostí (z toho dvě staženy žadatelem)

požadavek: 1.500.500,- Kč

rozděleno: 1.320.500,- Kč

podpořeno 28 akcí (z toho 1 akce byla krácena)

K 3/19  Reprezentace města

podáno 6 žádostí

požadavek: 192.500,- Kč

rozděleno: 113.500,- Kč

podpořeny 4 žádosti (z toho 1 žádost byla krácena)

 

Celkem požadavek: 1.723.000,- Kč

Rozděleno: 1.464.000,- Kč

K rozdělení: 2.000.000,- Kč

Zůstatek:  536.000,- Kč

 

Program PREVENCE KRIMINALITY 2019

PK 1/19  Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let

Podáno 12 žádostí

požadováno: 233.600,- Kč

rozděleno: 76.500,- Kč

podpořeny 4 žádosti

PK 2/19  Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií

Podáno 15 žádostí

požadavek: 554.000,- Kč

rozděleno: 383.500,- Kč

podpořeno 10 žádostí (z toho 1 krácena - zůstatek finančních prostředků pro program)

PK 3/19 Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality

Podány 3 žádosti

požadavek:  50.000,- Kč

rozděleno:  40.000,- Kč

podpořeny 2 žádosti

 

Celkem požadavek PREVENCE: 837.600,- Kč

Rozděleno: 500.000,- Kč

K rozdělení: 500.000,- Kč

Zůstatek: 0,- Kč

 

Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019

ZP1/19  Podpora akcí a aktivit EVVO

Podáno 5 žádostí

požadavek: 185.800,- Kč

rozděleno: 165.400,- Kč

podpořeno 5 žádostí

ZP2/19  Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí

Podány 4 žádosti

požadavek: 355.300,- Kč

rozděleno: 255.300,- Kč

podpořeny 3 žádosti

nepodpořena 1 žádost

ZP3/19  Podpora opatření ve prospěch životního prostředí

Podány 3 žádosti

Požadavek: 119.300,- Kč

rozděleno: 79.300,- Kč

podpořeny 2 žádosti

nepodpořena 1 žádost

 

Celkem požadavek ŽP a EVV: 660.400,- Kč

Rozděleno: 500.000,- Kč

K rozdělení: 500.000,- Kč

Zůstatek: 0,- Kč