Katalog poskytovatelů služeb

Adresa
Horní náměstí 132/47, Opava, 746 01
Telefon
553 756 175; 775 438 157
Popis
Poradenství je poskytováno osobám, které se v důsledku zrakového postižení dostaly do nepříznivé životní situace a chtějí ji řešit s podporou bezplatné sociální služby, ve které mohou získat nestranné, nezávislé a diskrétní informace a rady, případně další pomoc. Cílem je účinně přispět ke zvýšení míry integrace nevidomých a jinak těžce zrakově postižených osob do společnosti a zvýšením úrovně právního vědomí předcházet jejich společenské izolaci. Organizace pomáhá především starším lidem při vyřizování úředních záležitostí, při jednáních na úřadech a s písemnou korespondencí. Nabízí také odborné poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, včetně možnosti jejich zapůjčení a zaškolení v jejich obsluze.
Adresa
Hlubčická 294/9, Pod Bezručovým vrchem, Krnov , 794 01
Telefon
731 191 868
Popis
Poradna je určena pro rodiny s dětmi od narození do 7 let věku z okresu Bruntál, Opava a Nový Jičín. Jedná se o rodiny s dítětem s opožděným vývojem, s mentálním, pohybovým či kombinovaným postižením, s autismem aj. Poradkyně rané péče provází rodinu prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporuje její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do běžného života. Služba je poskytována přímo v domácnosti rodin a mimo jiné pomáhá rodičům zorientovat se v možnostech, právech a povinnostech.
Adresa
Olomoucká 470/86, Opava, 746 01
Telefon
553 766 111
Adresa
Antonína Sovy 1395/11, Opava, 747 05
Telefon
777 625 014
Web
Popis
Spolek zajišťuje pravidelná setkávání členů na členských schůzích, při společenských, sportovních a kulturních akcích, zájezdech, výletech a rekondičních pobytech. Spolek spolupracuje s lékaři, zdravotními pojišťovnami, podílí se na poradenské činnosti v předoperačním a v pooperačním období a dále spolupracuje se všemi firmami dodávajícími stomické pomůcky a další potřeby. V neposlední řadě poskytuje veřejnosti informace o problematice života se stomií, potřebách stomiků a aktivitách spolku.
Adresa
Olomoucká 467/18, Opava, 746 01
Telefon
553 627 004; 731 618 445
Popis
Speciálně pedagogické centrum pro vady zraku a vady řeči je školským poradenským zařízením, které pomáhá zrakově postiženým dětem, žákům a studentům, kteří jsou umístěni ve všech typech škol – od mateřské školy až po vyšší odbornou školu. Centrum poskytuje standardní poradenské služby bezplatně na základě žádosti žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce.
Adresa
Slezského odboje 5, Opava, 746 01
Telefon
553 626 092
Popis
Nejedná se o registrovanou sociální službu, ale o školské poradenské zařízení při ZŠ a PŠ Opava. Speciálně pedagogické centrum SRDCE poskytuje poradenské služby (diagnostické, metodické) a odborné sociální poradenství dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením (mentálním a tělesným), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením v regionu Opava a Bruntál. Mezi aktivity SPC patří podpora inkluzivního vzdělávání žáků se zdravotním postižením.
Adresa
Rodinná 2719/57, Ostrava, 700 30
Telefon
774 567 236
Popis
Terénní sociální služba rané péče je poskytována rodinám, ve kterých se narodilo dítě, jehož vývoj je ohrožen nebo rodinám, které vychovávají dítě s postižením (zrakovým nebo zrakovým a kombinovaným). Služba je poskytována maximálně do 7 let věku dítěte. Speciálně vyškolení odborníci – poradci rané péče dojíždí do domácností na území celého Moravskoslezského kraje a podávají rodičům informace a instrukce, jak podpořit vývoj dítěte, stimulovat jeho zrak, zapůjčují vhodné pomůcky a hračky a provázejí rodiče nastalou situací. Služba je poskytována bezplatně.
Adresa
Zacpalova 27, Opava , 746 01
Telefon
703 167 496
Popis
Posláním sociálně aktivizační služby je poskytovat podporu znevýhodněným rodinám s dítětem či dětmi v nepříznivých, případně krizových sociálních situacích, zejména je-li nebezpečí, že by tyto podmínky mohly vyústit v ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny. Ve spolupráci s klienty služba usiluje o zachování společného soužití těchto rodin a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční rodiny.
Adresa
Jaselská 4, Opava , 746 01
Telefon
553 712 100
Popis
Jedná se o školské zařízení pro zájmové vzdělávání a naplnění volného času, jehož činnost je zaměřena především na následující oblasti: estetika (taneční, hudební a dramatický kroužek, výtvarná výchova, keramika); technika (práce na počítači, letecké, plastikové a elektro modelářství); sport (jóga, aerobik, kondiční cvičení, florbal); další pravidelné zájmové kroužky, kurzy (výuka jazyků), příležitostné akce a soutěže; tábory pro děti a mládež.
Adresa
Horní náměstí 48, Opava, 746 01
Telefon
770 139 474
Kontaktní osoba
svpdm@seznam.cz
Popis
Středisko poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji (např. nerespektování autority ve škole, doma, záškoláctví, krádeže, experimentování s drogou, šikana apod.) a dětem propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji dětí, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Nejedná se o registrovanou sociální službu, zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.