Zenkfrey Mistr Martin

* kolem 1523 – + duben 1569 Opava 

Superintendant evangelické církve, evangelický kazatel v Opavě a defenzor reformace. 

Místo narození ani původ Martina Zenkfreye nejsou známy. Jisté však je, že přišel po předchozím jednání opavských městských radních ve Vídni na jejich požádání z knížectví břežského (dnes v Polsku), kde vykonával úřad superintendanta tamní evangelické církve a měl již 18let úspěšnou kazatelskou praxi v několika slezských městech.

Bohosloví vystudoval na evangelické univerzitě ve Vitemberku (Německo) a v Opavě nastoupil kazatelskou službu v r. 1563 při kostele P. Marie v Opavě jako první z jeho reformačních duchovních augsburského vyznání. Uvedený kostel byl totiž v rukou obce (města Opavy) od přestupu velmistra Řádu německých rytířů na evangelickou víru, což potvrdil privilegiem v r. 1542 i císař Ferdinand I. Jenže do privilegia vložil formuli, že prezentaci (výběr a obsazení) duchovních ke zmíněnému kostelu s farou musí schválit olomoucký katolický biskup. Opava však v té době byla již téměř výlučně reformační, pomineme-li rozpadající se řeholní společnosti, tvořené většinou cizinci. Katolický biskup měl tedy schvalovat evangelíkům jejich duchovní - to bylo jablko sváru.

Martin Zenkfrey nastoupil v Opavě jako evangelický kazatel na základě prezentace obce, ale bez souhlasu katolického biskupa Viléma Prusinovského z Olomouce. Rozhořel se mnohaletý spor, tak zvaná kostelní válka, na jejímž konci bylo vojenské dobytí Opavy na příkaz olomouckého biskupa Dietrichsteina (22. 9. 1607). Její první fáze se právě odehrála za Martina Zenkfreye. Jeho příchod do Opavy samozřejmě vyvolal reakci biskupa Prusinovského, který stížnost na Zenkfreye a opavskou městkou radu adresoval přímo císaři Maxmiliánovi II. a obvinil nového kazatele z bludařství, sektářství a buřičství. Císař přijal Zenkfreye 14. 9. 1565 ke slyšení. Obviněný se dokázal mistrně obhájit. Císař Maxmilián nechal v uvedené záležitosti dokonce v r. 1567 obeslat sněm do Opavy. Martin Zenkfrey ve sporu zvítězil a mohl v Opavě zůstat, pokořeným ale zůstal olomoucký biskup Prusinovský. Zenkfrey pak záhy a poměrně v mladém věku zemřel. Byl pochován ve svém opavském kostele P. Marie u velkého oltáře, ale na pokoření biskupa se nezapomnělo ani později, když po vojenském dobytí Opavy v r. 1607 byly na příkaz inkvizitora Sarkandera ostatky Martina Zenkfreye z kostela odstraněny.

PhDr. Josef Gebauer