Kopetzky Franz Josef Andreas Otto

* 30. 11. 1843 Opava – + 12. 4. 1869 Opava

Slezský zemský archivář, genealog opavských Přemyslovců.

Vyrůstal ve skromných poměrech řemeslnické rodiny pekařského tovaryše Josefa Kopetzkého, původem z Kateřinek, a Františky, roz. Vonbergové. Postupem času se Františkovi rodiče stali majiteli domu na Ostrožné ul. č. 15 v Opavě. František Kopetzky studoval nejprve na opavském gymnáziu a po jeho absolvování se připravoval na dráhu učitele. Toto povolání jej odvedlo z Opavy až do vzdáleného Sv. Hypolitu v Dolním Rakousku.
 
Již v době studií jej zaujaly dějiny rodného Opavska a Slezska, jimž dokázal věnovat všechen svůj volný čas i za pobytu v Rakousku, přerušovaného pravidelnými studijními cestami do Opavy. Po smrti Františka Tillera (v r. 1856) to byl právě František Kopetzky, kdo navázal na jeho nedokončené dílo a projevil snahu o jeho pokračování. Prohlédl bedny a skříně naplněné listinami, rukopisy i spisy slezského zemského archivu rozmístěné ve zcela nevyhovujících podmínkách na půdě, ve sklepě i po chodbách sněmovního domu (dnes Zemský archiv v Opavě). Popsal jejich obsah, upozornil při tom slezské stavovské orgány na význam těchto dokumentů a vyzval je k větší péči o jejich uchování pro příští generace. Informace a podklady shromážděné a vytěžené z těchto pramenů použil ve své první rozsáhlejší práci k rodopisu opavských Přemyslovců do r. 1521, která vyšla tiskem pod názvem „Zur Geschichte und Genealogie der Přemyslidischen Herzoge von Troppau“ (Vídeň 1869). V roce vydání této knihy dne 12. dubna však mladý a nadějný historik náhle zemřel a jeho další připravené dílo – regesta nejstarších listin opavského knížectví z let 1061 – 1464 – mohlo být vydáno až po jeho smrti péčí jeho přítele a spolupracovníka Gottlieba Kürschnera v r. 1871.
 
Odborná část pozůstalosti Františka Kopetzkého, kterou tvoří výpisy a opisy historických pramenů, je dodnes uložena v Zemském archivu v Opavě.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 1, třída roh.h, hrob 2)  Zobrazit hrob na mapě

 

PhDr. Josef Gebauer