Quittner Jakob

* 1813 Nové Město nad Vahom – + 17. 3. 1887 Budapešť 

Podnikatel, majitel a provozovatel textilních továren v Opavě. 

Jacob Quittner se narodil v Novém Městě nad Váhom, kde žila početná komunita souvěrců jeho rodiny, izraelitů. Byl onen dravý typ velkopodnikatele, který dovedl dobře odhadovat své současné a zejména budoucí možnosti. S manželkou Charlottou, roz. Fuchsovou měl ve Waag Ujhaly a posléze v uherské metropoli 6 synů, Ferdinanda (*10. 6. 1844), Theodora (*24. 9. 1851), Abrahama, Maxe, Zikmunda a Wilhelma.

Po riskantních, ale úspěšných obchodních aktivitách v bývalých Horních Uhrách (zejména v Ružomberoku a Trenčíně) se rychle etabloval i v Opavě, kde mu přišli pomoci jeho bratři Abraham (*1806) a Theodor (*1838), oba rovněž textilní továrníci. Navázali na zdejší bohatou tradici textilní výroby, vždyť v roce 1733 bylo v Opavě doloženo 57 soukeníků, 34 tkalců a 5 postřihačů sukna. Mlýn U fortny, továrníkem A. Springerem přebudovaný na dvouposchoďovou soukenickou továrnu, a současně holandským podnikatelem L. Duraiem v bezprostředním sousedství vybudovanou tříposchoďovou továrnu – tkalcovnu a barvírnu příze koupil v květnu 1860 Jakob Quittner a ve svých 46 letech založil mimořádně úspěšnou firmu. Velmi záhy po příchodu do Opavy zejména obměnil a modernizoval již zastaralý vodní pohon na parní, rozšířil své původní sídlo soukenické továrny v ulici U fortny č.p. 4 a 6 a spojil s tkalcovnou na Nákladní ulici a především sortimentně vsadil na neochvějnou odbytovou jistotu – stal se jedním z mála c.k. dvorních dodavatelů sukna a látek pro rakouský erár – vojenské oděvy, resp. látky pro uniformy a mundury. Tato výroba vynášela od přebudování původních továren a jejich spojení velký finanční zisk, který mu umožnil v roce 1872 založit veřejnou obchodní společnost „Jakob Quittner a synové“, protokolovanou ve firemním rejstříku býv. Zemského soudu v Opavě.

Zřídil pobočky firmy v Bielsku (dnes Polsko) a Vídni, kde soustředil rovněž ne nevýznamnou specializaci svých aktivit – výrobu biliárového plstěného potahu na kulečníky. Jakob Quittner po nadmíru úspěšném zavedení své opavské firmy stále častěji pobýval ve Vídni a Budapešti, kde měl jednak svá zastoupení a navíc jeho továrna v Opavě fungovala bez problémů. Vzhledem ke svému věku se stále častěji trvale zdržoval v Budapešti na Elisabethplatz 15 a v sídle firmy jej zastupovali zprvu jako prokuristé, posléze jeho veřejní společníci synové Ferdinand, Abraham a Theodor. Po předčasném skonu syna Abrahama zůstalo opavské ústředí v rukou společníků synů Ferdinanda a Theodora. Max byl vedoucí společník pobočky ve Vídni, zatímco Zikmund se stal architektem a spolu s bratrem Wilhelmem, který byl inženýrem, bydleli u rodičů v Budapešti. Tam také zakladatel firmy Jakob Quittner dne 17.3.1887 zemřel. Po jeho skonu byla v pozůstalostním řízení vyčíslena hodnota realit s příslušenstvím na Nákladní ulici a v ulici U fortny na 76 500 zlatých. Jeho podnikatelsky zdatní synové a společníci firmy v Opavě zdárně pokračovali v prosperitě podnikání a zejména rozšířili areál firmy až k Pekařské ulici, zakoupili v roce 1910 dosavadní malou továrnu na fezy firmy Russo a Finzi na Těšínské 37. Tam byla urychleně zavedena přebudovaná apretura a tkalcovna ovčí vlny s tím, že sídlo společnosti se přesunuje na Těšínskou ulici.

Závěrem poznamenejme, že objekt na Těšínské zakoupila Opavská rafinerie cukru a uvolněné provozovny na Nákladní ulici byly z větší části převedeny na město Opavu, které tamtéž vybudovalo městskou tržnici v roce 1930.

PhDr. Josef Gebauer