Školy na Opavsku se zapojí do Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání

Upraveno: 03.02.2020
Na Opavsku bude 1. dubna zahájen rozsáhlý projekt – Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Jeho realizace má zajistit čerpání evropských financí pro školská zařízení.

Na Opavsku bude 1. dubna zahájen rozsáhlý projekt – Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska. Jeho realizace je podmínkou nastavení jednotné podoby metodické podpory zřizovatelům škol i školám samotným a zároveň má zajistit systematické čerpání evropských financí pro školská zařízení z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z Integrovaného regionálního operačního programu.

Výhradním zpracovatelem projektu je Místní akční skupina Opavsko (MAS Opavsko), která má dlouholetou zkušenost s budováním místního partnerství v regionu. Po jednání se statutárním městem Opava bylo uzavřeno memorandum, které dokladuje, že Opava bude partnerem MAS Opavsko při zpracovávání Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro oblast předškolního a základního vzdělávání.

„Místní akční plán je soubor aktivit, které podporují rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže ve věku do 15 let. Hlavním cílem je podpořit spolupráci a partnerství širokého spektra aktérů v této oblasti od zřizovatelů škol, přes školy samotné, instituce zájmového a neformálního vzdělávání a nezapomíná se ani na rodiče,“ řekla manažerka klíčových aktivit projektu Gabriela Geherová a shrnula tři hlavní projektová témata: „Jsou to předškolní vzdělávání a péče, čtenářská a matematická gramotnost na základních školách a inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.“

Právě řešení těchto problémů finančně podporuje Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ojedinělost projektu nespočívá pouze v jeho zaměření, ale také v počtu spolupracujících škol a školských zařízení. Na Opavsku se totiž podařilo zapojit všechny základní a mateřské školy. „Celkem jde o 63 školských zařízení,s výjimkou ZŠ a MŠ v obcích Hněvošice, Chlebičov, Velké Hoštice, Oldřišov a Služovice, které zažádaly v rámci projektu o přičlenění k SO ORP Kravaře,“ doplnila Geherová.

V průběhu realizace projektu se budou pravidelně setkávat pedagogové a další představitelé vzdělávání v pracovních skupinách. Aktivně se tak budou podílet na tvorbě Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání do roku 2023, který je určující pro odůvodnění investic do škol a dalších vzdělávacích institucí v území a umožní lépe specifikovat témata pro jednotlivé projekty a zajistit tak požadovanou míru jejich koncentrace.