ZŠ Opava Boženy Němcové

Základní informace

Adresa:Boženy Němcové 2, 746 01 Opava

Telefon: 731 194 786, 603 573 902 (ředitelka)

E-mail: skola@zsbnopava.cz

Webové stránky: www.zsbnopava.cz

Ředitel: Mgr. Ivana Lexová

Zástupce ředitele: Mgr. Jana Salamonová

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

Informace o škole

"Správně vzdělávat znamená učit žáky, jak mají myslet, a ne, co si mají myslet."
J. Krumpholc

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 je úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem, která je situována v klidné části města na Kylešovském kopci. Blízké vlakové a autobusové nádraží umožňuje žákům školy bezproblémové dojíždění z širokého okolí. Škola má kapacitu 540 žáků,  kteří jsou vzděláváni ve dvou paralelních třídách v každém ročníku. Průměrná naplněnost tříd je 27 žáků. Velkou výhodou školy je nadstandardní technické vybavení, jehož součástí jsou moderně vybavené počítačové učebny s dataprojektory, digitálními fotoaparáty, digitální kamerou a dalšími plně využívanými učebními pomůckami a moderní plně vybavená jazyková laboratoř. Všechny učebny jsou kvalifikovanými učiteli využívány ve výuce společně s interaktivními tabulemi, jejich příslušenstvím a moderním programovým vybavením.

Škola plně využívá svého technického potenciálu ke specializaci na výuku informatiky a výpočetní techniky od čtvrtého ročníku a pro nadané žáky od šestých tříd ještě v rámci volitelného předmětu; výuku cizích jazyků - angličtiny od první třídy, němčiny a ruštiny  od sedmé třídy a finanční gramotnosti v osmé třídě. Součástí školy je také jazyková laboratoř, keramická dílna, cvičná kuchyň, školní dílna, tělocvična a výdejna stravy se dvěma jídelnami. K pohybové aktivitě dětí je využívána také tělocvična, plocha Tyršova stadionu a tělocvična v sousedství,  zimní stadion, krytý bazén, školní hřiště a nedaleká zahrada školy, na které v rámci předmětu Člověk a svět práce děti pěstují ovoce a zeleninu. Nejen této výchovné oblasti slouží také školní miniarboretum.

Všichni vyučující mají své kabinety vybaveny počítači, mají stálý přístup na internet, používají skener, tiskárny, kopírky, vybavenou knihovnu a velké množství moderních učebních pomůcek k výuce všech předmětů. Škola věnuje velkou pozornost rovněž podmínkám pro hygienické a bezpečné vzdělávání. Struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů je stanovena s ohledem na dostatek relaxace, vhodný režim vyučování, stravovací a pitný režim, zdravé prostředí učeben a ostatních prostor školy, dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jakýchkoliv psychotropních látek.

Velká pozornost je věnována ochraně žáků před úrazy jak formou stálého dohledu nad žáky, tak poučováním žáků o nutnosti dodržovat školní řád a řády odborných učeben. Velkou pozornost škola věnuje nadaným žákům a integraci žáků se speciálními vzdělávacími  potřebami, kterým se věnují učitelé jak v jednotlivých předmětech, tak  mimo výuku, kdy s nimi  pracují  dyslektičtí, logopedičtí asistenti a speciální pedagog. V souvislosti s péčí o tyto žáky škola spolupracuje zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem.

Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní pracovníci včetně výchovného poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga, kteří pomáhají žákům a jejich zákonným zástupcům v rámci pravidelných konzultací v souvislosti s činností školního poradenského pracoviště a  vychovatelek, které pečují o žáky I. stupně ve školní družině. Pedagogický sbor je pozitivně nakloněn stálému sebevzdělávání jak v rámci krátkodobých kurzů, např. počítačová gramotnost, metodické semináře, prevence rizikového chování, práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,  tak v rámci různých typů specializačního studia na vysokých školách. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech,  pořádají pro žáky  kulturně-vzdělávací  a  historické exkurze, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy a také krátkodobé projekty pro třídní kolektivy v rámci prevence rizikového chování. Průměrný počet pedagogických pracovníků je 35.

Silnou stránkou školy je také velmi dobrá spolupráce se sdružením rodičů a jeho podpora školních aktivit po finanční stránce. Od roku 2005 je nedílnou součástí školy také školská rada. V rámci prevence rizikového chování se škola také zaměřuje na volnočasové aktivity dětí. Nabízí každoročně kolem 20  kroužků jak školních, tak ve školní družině. Při organizaci některých kroužků škola spolupracuje se Střediskem volného času dětí v Opavě.            

Kromě krátkodobých projektů škola zapojuje žáky také do dlouhodobých projektů; nejen školních, ale také projektů, na které škola získává dotace zejména v oblasti prevence rizikového chování nebo environmentální výchovy v rámci MŠMT nebo MSK. Škola je také zapojena do projektů financovaných EU. Projekty jsou realizovány zejména na území MSK, města Opavy nebo v rámci příhraniční mezinárodní spolupráce. Aktuální projekty škola představuje na svých webových stránkách a informačních tabulích v prostorách školy.

Škola je otevřena komunikaci s rodiči žáků a organizuje každoročně akce pro děti a rodiče. Centrální akcí je Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou, jarmarkem, dílnami a ukázkou prací dětí. Výtěžek akce je poukazován na pokrytí studijních potřeb adoptivního indického dítěte. Na škole pracuje žákovský parlament a žáci vydávají vlastní časopis Podlavičník. Kolektiv pedagogických pracovníků školy se intenzivně snaží všestranně rozvinout děti tak, aby se dobře uplatnily v jejich dalším životě.

Škola se pyšní titulem Etická škola.

 

Školní družina

 • ŠD má kapacitu 210 dětí a je určena zejména dětem 1. - 5. ročníku
 • program školní družiny je zakotven ve školním vzdělávacím programu ŠD
 • o děti se starají kvalifikované, zkušené vychovatelky
 • provoz školní družiny:
  • ráno: 6.00-8.00 hod
  • odpoledne: 11.45-17.00 hod.
 • zájmová činnost ŠD probíhá ve třídách prvního stupně, třídy jsou pro potřeby družiny vybaveny stolními hrami, stavebnicemi, výtvarnými potřebami, audiovizuální technikou a koberci
 • děti mohou rovněž při svých činnostech využívat všech prostor školy (počítačová učebna, tělocvična, hřiště s průlezkami, houpačkou a pískovištěm, keramická dílna, cvičná kuchyň, třídy), je možno využít blízký Tyršův stadion, parčík zvaný "Na Paloučku", městský park, školní zahradu
 • děti školní družiny mají možnost pracovat v různých zájmových útvarech
 • stravování dětí je zajištěno v samostatné jídelně ŠD, v odpoledních hodinách je zajištěn pitný režim
 • během školního roku probíhá ve ŠD řada celodružinových akcí (akce jsou vždy předem prezentovány na nástěnce ŠD ve vestibulu školy, všechny jsou zdokumentovány v kronice ŠD, která je pravidelně v rámci třídních schůzek nabízena zákonným zástupcům k nahlédnutí)
 • děti mají možnost zúčastnit se několikrát ročně víkendových akcí různého zaměření
 • ŠD spolupracuje se školou na různých projektech
 • program školní družiny je obohacován příležitostnými návštěvami profesionálů různých oborů
 • školní družina spolupracuje s místním kinem, SVČ Opava, výtvarným centrem Optys, HZS Opava…
 • v rámci ŠD jsou pořádány výtvarné akce pro děti a jejich zákonné zástupce
 • pobyt dětí ve ŠD se řídí vnitřním řádem ŠD, který navazuje na školní řád

 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV a zároveň je snahou pedagogického sboru o inovaci pedagogického procesu v rámci proměn doby.

Název OTEVŘÍT OČI, UKÁZAT CESTU odráží základní myšlenku vzdělávacího programu, kterou je spolupráce mezi žáky, učiteli a zákonnými zástupci žáků, využití kooperativního vyučování namísto tradičních forem frontální výuky, otevřenost školy veřejnosti, pozitivní a tvořivé klima důležité pro vzájemnou komunikaci, tvořivost, zodpovědnost, chuť k vzdělávání se a v neposlední řadě klima bezpečné. Naše škola se snaží vytvářet příjemné, podněcující prostředí pro žáky, jejich zákonné zástupce a také učitele, na základě vzájemné důvěry, respektu, demokratických pravidel, vnitřní kázně. Žáci mají nejen prostřednictvím žákovského parlamentu možnost vyjádřit se otevřeně ke všem problémům, které je trápí, a zároveň se podílet svými nápady a požadavky na rozvoji školy. Komunikace se zákonnými zástupci žáků probíhá nejen prostřednictvím třídních schůzek a konzultací, ale také prostřednictvím sdružení rodičů a školské rady.

Všestrannému rozvoji jedince napomáhá také činnost školní družiny, kde mají žáci možnost  využít kroužků a mnoha zajímavých akcí, které družina organizuje nejen pro ně, ale také pro jejich zákonné zástupce zejména v souvislosti s vánočními, velikonočními svátky, Dnem matek a dětí. Další zájmové kroužky, které jsou zaměřeny na posílení estetického, jazykového a  sportovního vyžití žáků, rovněž počítačové kroužky a různé exkurze, jsou další možností jak smysluplně využít volný čas.  V rámci pravidelné výuky se škola zaměřuje v souvislosti s potřebami EU na výuku anglického jazyka již od 1. ročníku a zároveň se specializuje na výuku informatiky a výpočetní techniky od čtvrtého ročníku a pro nadané žáky ještě od 6. ročníku v rámci volitelných předmětů. Jako druhý cizí jazyk je žákům nabízen německý a ruský jazyk. V 8. ročníku probíhá výuka finanční gramotnosti.         

Zaměření školy umožňuje také kvalifikovaný učitelský sbor, který se neustále vzdělává v nových trendech metod a forem práce.  Škola má zkušenosti s vedením dramatických kroužků a z tohoto důvodu probíhá výuka dramatické výchovy, která  od 3. do 5. ročníku žákům mimo jiné napomáhá zdokonalovat se v komunikaci, podporovat jejich kultivovaný mluvený i pohybový projev a od 6. ročníku tyto kompetence žáci zdokonalují v rámci volitelného předmětu.