Kappel Josef

* 9. 8. 1878 Bruntál – + po 1945 BRD 

Podnikatel, majitel a provozovatel firmy "Kappel et Štěrba v Opavě, továrny na cukrovinky". 

Vyšel z poměrně skromných rodinných poměrů. Jeho otec Josef se vyučil tkalcem, také matka Anna, roz. Zerhová, pocházela z rodiny tkalců. Obě jejich děti, Josef a Hedvika měly zřejmě dobrodružné povahy, neboť rodné město Bruntál v době dospívání opustily a odešly do neznámých a pro nás i dnes málo návštěvovaných míst. Hedvika, provdaná Blinoffová, žila s manželem v Rusku. Po jeho smrti se roku 1921 vrátila domů a bydlela společně s bratrem v Opavě na Horním náměstí č.57. Josefa Kappela, povoláním obchodníka, můžeme v rozmezí let 1910–1920 najít na různých místech. Kolem roku 1910 pobýval v dalekém městě Tomsku na Sibiři, kde se narodila 2. 1. 1912 dcera Edita . O tři roky později, 20. 11. 1915, se v jiné části Evropy v Berlíně narodil syn Heinz. Manželka Elsa, roz.Langová, (*1887) pocházela z evangelické rodiny a také Josef Kappel v pozdějších letech přijal tuto víru.

Do Opavy se rodina definitivně přestěhovala v roce 1919. Přesto pobyt Josefa Kappela se datuje k Opavě i k roku 1913, kdy si nechal postavit dům na Wilsonově náměstí č. 7. Ve slezské metropoli se obchodně seznámil s Richardem Štěrbou narozeným 30. 12. 1881 v Brně, v evangelické rodině. Ten do Opavy přišel kolem roku 1905. Krátkou dobu pracoval jako hoteliér v jednom z nejznámějších opavských hotelů na Panské ulici, zvaném Slezský dvůr. V Opavě se také seznámil a roku 1907 oženil s Johannou, roz. Wiessnerovou (*12. 5. 1884), také evangeličkou.

Po svatbě se manželé Štěrbovi nastěhovali do domu na Kolářské č. ll k rodičům Johanny. Nutno podotknout, že otec Gottfried, povoláním svářeč, byl majitelem domu a matka Augusta přišla do Opavy z německého městečka Gleissenu nedaleko Frankfurtu nad Odrou. Richard Štěrba po odchodu z místa hoteliéra nenašel další pracovní příležitosti, a rozhodl se proto odejít společně s manželkou do města Liberce. Zde se jim roku 1910 narodil syn Albert. Dcera, pokřtěná po matce Johanna, se již narodila roku 1913 v Brně. Po několika letech hledání nového domova se koncem roku 1913 vrátili zpět do Opavy. V domě na Kolářské č. ll Richard Štěrba začal provozovat obchod s potravinami a poživatinami a učinil tak první krok k založení známé cukrářské firmy.

Josef Kappel a Richard Štěrba, obchodníci z Opavy, zahájili společné podnikání na základě povolení Purkmistrovského úřadu v Opavě dne 10. 5. 1919. Firma byla zaprotokolována ještě téhož dne pod názvem "Obchod s potravinami a poživatinami ve velkém, Šťěrba a spol." K původnímu zaregistrovanému předmětu podnikání patřil obchod s ledovým práškem stolním, potravinami a poživatinami, dále prodej cukrovinek vyráběných za mzdu jinými výrobci a prodávaných jako vlastní výrobky. Firma se nacházela na Kolářské ulici č. ll, tedy v domě,kde bydleli Štěrbovi. V roce 1920 se mění název firmy na " Potraviny a poživatiny, Kappel a Štěrba." Změna názvu napovídá, že Josef Kappel se stává rovnocenným partnerem Richarda Štěrby a společně plánují vlastní výrobu cukrovinek. Nevyhovující prostory v domě na Kolářské zatím neumožňovaly zahájení tovární výroby.Proto další léta byla ve znamení příprav a společných plánů.

Roku 1923 však Richard Štěrba po vyplacení podílu odchází ze společnosti a trvale opouští i Opavu. Podle výpovědí pamětníků se usadil ve Vídni, kde založil firmu obdobného výrobního zaměření. Odchodem společníka začíná pro Josefa Kappela nejproduktivnější období jeho života. Na základě živnostenského listu ze dne 25. 4. 1924 zahájil továrenskou výrobu oplatků, čokolády a cukrovinek pod názvem " Kappel a Štěrba, továrna biskvitů, čokolády a cukrovinek ". Výrobu zahájil v domě na Olomoucké č. 23, sídlo firmy však nadále zůstávalo na Kolářské ulici. Tento stav trval až do roku 1926, kdy Josef Kappel na základě kupní smlouvy ze dne 9. 8. 1926 zakoupil objekt na Solné 29, kam přemístil veškerou výrobu. Do domu se přestěhovala i Kappelova rodina, manželka Elsa a děti Edita a Heinz. Souběžně s rekonstrukcí objektu na Solné ul. byly zbudovány nové provozní místnosti na Nákladní č. 16. V roce 1926 vstoupila do vedení podniku jako prokuristka Elsa Kappelová, druhým prokuristou s právem kolektivní prokury se stal Josef Anlauf, úředník z Opavy.

Je zajímavé, že Josef Kappel již v období středního věku neváhal založit v Opavě cukrárenský podnik, přestože konkurence právě v tomto výrobním odvětví byla značná. Vsadil především na nižší ceny zboží se zaměřením na výrobu oplatkového zboží, sušenek a perníků. Čokoláda se vyráběla v menším rozsahu.V roce 1931 na základě živnostenského listu se rozšířil předmět podnikání o výrobu prášku do pečiva, vanilkového cukru, pudingových prášků a různých druhů cukrovinek. Firma tak měla vcelku bohatý sortiment výrobků, kterým zásobovala trhy především ve Slezsku.

PhDr. Josef Gebauer