Odbor dopravy

Odbor dopravy se stará o vydávání řidičských průkazů, provádí zkoušky řidičské způsobilosti a vede registr silničních vozidel. Kromě toho pod tento odbor spadá také oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, které spravuje veškerou agendu týkající se pozemních komunikací - rozhoduje o uzavírkách, vede stavební řízení týkající se staveb pozemních komunikací nebo například provádí činnost státního stavebního dozoru. Posledním oddělením odboru dopravy je oddělení dopravních přestupků, které řeší ve správním řízení všechny prohřešky řidičů.

Vedoucí odboru: Bc. Jaroslav Vávra

Kontakty na pracovníky odboru

Oddělení dopravně správních agend

 • vede registr silničních vozidel, jakož i provádí zápisy do tohoto registru,
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo technické osvědčení silničního motorového vozidla, jakož i provádí zápisy do něho,
 • přiděluje zvláštní trvale manipulační registrační značky, vede jejich evidenci a evidenci registračních značek pro jednorázové použití,
 • rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu,
 • schvaluje technickou způsobilost silničního vozidla,
 • schvaluje přestavby, konstrukční a technické změny na vozidlech v provozu (tažná zařízení, výměny motoru, výměny karoserie, schvalování vozidel s alternativním pohonem LPG atd.),
 • schvaluje výrobu jednotlivých technických celků,
 • vystavuje technická osvědčení silničních vozidel nepodléhajících registraci, samostatných technických celků a zvláštních vozidel,
 • vede evidenci dočasně a trvale vyřazených vozidel,
 • rozhoduje ve věcech týkajících se provozování autoškoly,
 • spravuje agendu ve věcech týkajících se řidičských oprávnění a profesních způsobilostí řidičů,
 • vede evidenci spáchaných pravomocných přestupků a trestných činů zaslaných Policií ČR, obcemi s rozšířenou působností (městskou policií) a okresními či krajskými soudy,
 • vede bodové hodnocení řidičů a odnímá řidičská oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů,
 • vede správní řízení v případech, kdy jsou námitky osob proti neoprávněně provedenému záznamu v bodovém hodnocení v centrálním registru řidičů,
 • vede agendu týkající se paměťových karet,
 • vykonává správní agendu a státní odborný dozor nad provozováním stanic měření emisí,
 • vydává karty „O7“ a „O2“ pro držitele ZTP, ZTP/P a „O5“ pro lékaře ve službě.

Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

 • vykonává správu poplatku za užívání veřejného prostranství.

Plní funkci silničního správního úřadu:         

 • omezuje obecné užívání pozemních komunikací uzavírkou,
 • povoluje zvláštní užívání pozemních komunikací, připojování nemovitostí na komunikaci, provedení staveb a terénních úprav v ochranných pásmech silnic, povolení o zřízení popř. odnětí povolení o provozování reklamních zařízení,
 • zařazuje komunikace do kategorie místních komunikací,
 • povoluje umístění pevných překážek,
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích,
 • pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel za účelem zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže a provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 • projednává přestupky ve věcech silnic a místních komunikací,
 • vydává stanoviska k územním plánům obcí v územní působnosti a investičním záměrům,
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Plní funkci dopravního úřadu:

 • ve věcech průkazů způsobilosti řidičů v taxislužbě a evidenčních čísel pro vozidla taxislužby,
 • vydává licence pro autobusové linky MHD,
 • schvaluje jízdní řády,
 • vydává stanoviska pro udělování koncesí „Silniční motorová doprava osobní“.

Plní funkci drážního správního úřadu na dráze trolejbusové:

 • vydává licence a úřední povolení pro trolejbusové linky MHD,
 • schvaluje jízdní řády,
 • vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla.

Plní funkci speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, přičemž vydává zejména:

 • územní souhlas a závazné stanovisko,
 • společné povolení a společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí ve společném územním a stavením řízení,
 • povolení pro stavby se souhlasem obecného stavebního úřadu.
 • Plní funkci státního dozoru na silnicích a místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Oddělení dopravních přestupků

 • provádí správní řízení ve věcech přestupků na úseku dopravy a silničního hospodářství, ostatních přestupků proti pořádku ve státní správě,
 • provádí správní řízení ve věci přestupků na úseku provozu na pozemních komunikacích včetně tzv. bezodkladných povinností,
 • provádí správní řízení ve věci přestupků na úseku pojištění vozidel a na úseku vážení vozidel,
 • spolupracuje zejména s orgány činnými v trestním řízení, s městskou policií, celním úřadem, Českou kanceláří pojistitelů a dalšími subjekty, provádějícími oznámení o přestupku správnímu orgánu,
 • spolupracuje s pojišťovnami ve věci pojistných plnění škod u dopravních nehod a pojištění motorových vozidel.

Životní situace, které řeší tento odbor

Parkování 

Registr silničních vozidel

Registr řidičských oprávnění (bodové hodnocení, evidence řidičů,...)

Formuláře ve správě odboru

Dopravně správní agendy

Pozemní komunikace a taxislužba

Přestupky

Kategorie: