Odbor dopravy

Odbor dopravy se stará o vydávání řidičských průkazů, provádí zkoušky řidičské způsobilosti a vede registr silničních vozidel. Kromě toho pod tento odbor spadá také oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, které spravuje veškerou agendu týkající se pozemních komunikací - rozhoduje o uzavírkách, vede stavební řízení týkající se staveb pozemních komunikací nebo například provádí činnost státního stavebního dozoru. Posledním oddělením odboru dopravy je oddělení dopravních přestupků, které řeší ve správním řízení všechny prohřešky řidičů.

Vedoucí odboru: Bc. Jaroslav Vávra

Kontakty na pracovníky odboru

Oddělení dopravně správních agend

Úsek registru silničních vozidel 

 • vede registr silničních vozidel 

 • rozhoduje o zápisu silničních vozidel do registru 

 • přiděluje silničním vozidlům registrační značky 

 • vydává osvědčení o registraci a technické průkazy silničním vozidlům 

 • provádí zápisy a výmazy k zástavním právům k silničním vozidlům 

 • rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení z registru 

 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených nebo přestavěných sil. vozidel 

 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezených vozidel 

 • provádí zápisy změn údajů v technickém průkazu silničního vozidla 

Úsek registru řidičských oprávnění 

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění, zrušuje podmínění nebo omezení řid. oprávnění 

 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řid. oprávnění 

 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řid. oprávnění 

 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy, vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů 

 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství 

 • vede registr řidičů a řidičských oprávnění 

 • zajišťuje vedení bodového hodnocení porušení povinností stanovených zákonem 

 • vydává a vyměňuje paměťové karty řidiče, vozidla a servisní karty 

 • vydává označení O 7 - ZTP 

Úsek registru řidičských oprávnění - autoškoly 

 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a odnětí 

 • schvaluje výcviková vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání 

 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkoušce z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky

Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

 • Zajišťuje výkon státní správy v územním obvodu Magistrátu města Opavy na úseku silniční dopravy a silničního hospodářství ve věcech pozemních komunikací: 

 • vydává rozhodnutí týkající se omezení obecného užívání uzavírkou, zvláštního užívání pozemních komunikací (např. umístění inženýrských sítí, provádění stavebních prací na komunikacích, pořádání kulturních, sportovních a náboženských akcí), připojování nemovitostí na komunikaci, provádění staveb a terénních úprav v ochranných pásmech silnic II. a III. tř., povolení o zřízení popř. odnětí povolení o provozování reklamních zařízení, vede správní řízení a provádí činnost státního odborného dozoru. 

 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. tř. a místních komunikacích a povoluje výjimky z dopravního značení 

 • pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel za účelem zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže a provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 

 • vydává a odnímá průkazy způsobilosti řidičů v taxislužbě a vede jejich evidenci 

 • vydává a odnímá doklady o stanovení evidenčních čísel na vozidla taxislužby 

 • zpracovává podklady pro výkon státního odborného dozoru na úseku taxislužby 

 • vydává a odnímá rozhodnutí o zřízení stanic měření emisí včetně souhlasu k zahájení činnosti 

 • vykonává státní kontrolu nad stanicemi měření emisí 

 • vydává označení O 5 - lékař ve službě 

 • Zajišťuje výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic a ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, které nejsou podle zvláštních předpisů pověřeny výkonem působnosti obecného stavebního úřadu 

 • vede stavební řízení a zpracovává rozhodnutí týkající se vydávání stavebního a kolaudačního povolení pro stavby pozemních komunikací, zpracovává stanoviska k ohlášení drobných staveb nebo stavebních úprav a zpracovává rozhodnutí týkající se zřízení věcného břemene k využití pozemku pro účely stavby pozemní komunikace 

 • provádí činnost státního stavebního dohledu 

 • vede řízení a zpracovává rozhodnutí o pokutách právnických nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů za porušení stavebního a silničního zákona 

 • vydává stanoviska k investičním akcím 

 • Ve věcech pozemních komunikací na úseku samosprávy 

 • plní funkci výkonu dopravního a drážního úřadu 

 • podílí se na organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech 

 • vydává stanoviska pro udělovaní koncesí "Silniční motorová doprava osobní" 

 • vyřizuje stížnosti a připomínky občanů 

 • poskytuje metodickou a odbornou pomoc v oblasti silničního hospodářství pro města a obce v územním obvodu MMO 

 • zabezpečuje úkoly v případě havárií a kalamit dle statutu IZS 

Oddělení dopravních přestupků

 • provádí výkon státní správy na úseku přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ( dopravní nehody, řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu, parkování vozidel, nepřiměřená rychlost, technický stav vozidel, nepředložení dokladů apod.) 

 • provádí výkon státní správy na úseku ostatních přestupků na úseku dopravy a silničního hospodářství ( provozování dopravy bez povolení, užití dálnice bez poplatku, zničení, poškození zařízení a značek, uzavření komunikace bez povolení apod.), 

 • provádí výkon státní správy na úseku přestupků -zákonného pojištění motorových vozidel, 

 • provádí výkon státní správy na úseků přestupků ve státní správě, které byly spáchány na úseku dopravy ( např. neprovedení změn v registru vozidel při koupi nebo prodeji vozidla). 

 • projednává přestupky na úseku pracovního režimu řidiče podle nařízení EU 

 • projednává přestupky na úseku plnění zákona č. 13/1997 Sb., vážení vozidel

 • provádí výkon přenesené působnosti výkonu státní správy na úseku přestupků v provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (např. dopravní nehody, řízení vozidel pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, technické stavy vozidel, překračování povolené rychlosti,  nerespektování dopravních značek, neodevzdání řidičského průkazu,  apod.)

 • provádí výkon přenesené působnosti výkonu státní správy na úseku objektivní odpovědnosti v provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (např. nesprávné parkování,   apod.

 • provádí výkon přenesené působnosti výkonu státní správy na úseku přestupků zákonného pojištění motorových vozidel dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti (např. provozování motorových vozidel bez zákonného pojištění apod.),

 • provádí výkon přenesené působnosti výkonu státní správy na úseku přestupků  dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (např. neprovedení zápisu změny vlastníka silničního vozidla, vyřazování silničních vozidel  po zániku pojištění odpovědnosti apod.)

 • provádí výkon přenesené působnosti výkonu státní správy na úseku přestupků  dle nařízení Evropského parlamentu a rady č. 561/2006 v sociální oblasti týkající se silniční dopravy (např. bezpečnosti přestávky v pracovním režimu řidiče apod.)

 • provádí výkon přenesené působnosti výkonu státní správy na úseku přestupků  dle nařízení Evropského parlamentu a rady č. 165/2014, o tachografech v silniční dopravě  (např. správné používání digitálních karet a tachografů řidičů  apod.), 

 • provádí výkon přenesené působnosti výkonu státní správy na úseku přestupků  dle zákona č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích (např. nízkorychlostní vážení vozidel apod.)

 • provádí výkon přenesené působnosti výkonu státní správy na úseku přestupků  dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (např. přestupky řidičů taxislužby apod.)

Životní situace, které řeší tento odbor

Parkování 

Registr silničních vozidel

Registr řidičských oprávnění (bodové hodnocení, evidence řidičů,...)

Formuláře ve správě odboru

Dopravně správní agendy

Pozemní komunikace a taxislužba

Přestupky

Kategorie: